Jak wstrzymać egzekucję z wyroku zaocznego lub nakazu zapłaty?

Jak wstrzymać egzekucję z wyroku zaocznego lub nakazu zapłaty?

 

Otrzymałem pismo od komornika, co dalej?

 

            Wielu klientów boryka się z problem, który zwykle przedstawia się następująco. Otrzymują oni pismo od komornika o zajęciu rachunku bankowego, nadpłaty podatku dochodowego czy innych wierzytelności. Może zdarzyć się też, że logują się na konto bankowe, a tam nie ma części naszych środków. Pojawia się pytanie dlaczego komornik zajął środki
i z czego to wynika? A może padłem ofiarą oszustwa?

            Sprawa wygląda jednak bardziej prozaicznie. Wiele lat wcześniej klienci zawarli umowę z telekomunikacją, nie zapłacili części ceny sprzedaży lub czynszu najmu. Po upływie pewnego czasu, ich dług został zbyty przez wierzyciela, a z pozwem do Sądu wystąpił np. fundusz sekurytyzacyjny. Pomiędzy zawarciem umowy, a złożeniem pozwu często zdążymy zmienić miejsce zamieszkania, a nasz wierzyciel nie ma o tym jakiejkolwiek wiedzy. Sąd próbuje doręczyć pozew, jednak nieskutecznie. Wydaje wyrok zaoczny (bez naszej obecności) lub też nakaz zapłaty. Oba te dokumenty są wysyłane na nasz adres, który nie jest aktualny. Orzeczenie staje się prawomocne i sprawa trafia do komornika. Potem komornik zajmuje nam konto i pojawia się problem.

 

Czy mogę wstrzymać egzekucję?

 

            Przepisy postępowania cywilnego przewidują możliwość obrony interesów dłużnika. Zgodnie bowiem z treścią art. 8203 k.p.c., Komornik zawiesza na wniosek dłużnika postępowanie prowadzone na podstawie tytułu wykonawczego w postaci zaopatrzonego w klauzulę wykonalności wyroku zaocznego, nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym, upominawczym albo elektronicznym postępowaniu upominawczym, jeżeli dłużnik przedstawi zaświadczenie określone w art. 139 § 5 k.p.c., z którego wynika, że wyrok zaoczny lub nakaz zapłaty został doręczony na inny adres aniżeli miejsce zamieszkania dłużnika ustalone w postępowaniu egzekucyjnym.

 

Jak uzyskać zaświadczenie?

 

            W sytuacji, gdy wyrok lub nakaz zapłaty został doręczony na błędny adres pozwanego, istnieje możliwość uzyskania zaświadczenia w oparciu o art. 139 § 5 k.p.c. i na tej podstawie wnioskowanie o zawieszenie egzekucji.

            Uzyskanie zaświadczenia o doręczeniu wyroku zaocznego lub nakazu zapłaty wymaga wniosku strony (w praktyce: dłużnika), natomiast zaświadczenie o uchyleniu zarządzenia o uznaniu wyroku albo nakazu zapłaty za doręczony wydaje się z urzędu. W każdym wypadku wydaje je sąd albo referendarz sądowy.

            Uchylenie zarządzenia o uznaniu wyroku zaocznego albo nakazu zapłaty za doręczony oznacza, że orzeczenie nie jest prawomocne, a więc nie istnieje tytuł wykonawczy, chyba że egzekucja odbywa się na podstawie rygoru natychmiastowej wykonalności. Brak tytułu wykonawczego skutkuje umorzeniem wszczętego na podstawie wyroku zaocznego bądź nakazu zapłaty postępowania egzekucyjnego (tak np. K. Flaga-Gieruszyńska, A. Zieliński, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Wyd. 10, Warszawa 2019).

 

            Wykonanie tej jednej prostej czynności może pomóc nam w uniknięciu przykrych konsekwencji finansowych związanych z długiem, o którym nawet nie pamiętamy, a który może być przecież przedawniony albo spełniony.

            Kancelaria pomaga klientom w takich przypadkach. Jeśli masz problem, skontaktuj się z nami.