Zabezpieczenie płatności wynagrodzenia w umowie

Zabezpieczenie płatności wynagrodzenia w umowie

 

            W praktyce konstruowania umów oraz przy konsultacjach z klientami, często pojawia się problem związany z obawą o przyszłą płatność kontrahenta. Rzeczywiście w obrocie coraz częściej spotyka się nieuczciwych klientów lub takich, którzy starają się wyłudzić usługę.

            Jak zabezpieczyć płatność? Jak ochronić swoje pieniądze? Jak utrzymać płynność przedsiębiorstwa? W tym artykule postaram się przybliżyć trudną tematykę zabezpieczenia wierzytelności w umowach handlowych.

 

Rodzaje i formy zabezpieczenia płatności

 

            Obecnie praktyka oraz ustawodawca wytworzyła szereg sposobów zabezpieczenia wierzytelności. Wyróżnia się zabezpieczenia osobiste, rzeczowe, umowne i pozaumowne.

 

Do zabezpieczeń osobistych zaliczyć można:

 • poręczenie;
 • weksel własny in blanco,
 • przelew wierzytelności na zabezpieczenie,
 • przystąpienie do długu,
 • gwarancję bankową,
 • gwarancję ubezpieczeniową;

 

Do zabezpieczeń rzeczowych zaś zaliczyć można:

 

 • przewłaszczenie na zabezpieczenie
 • zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej,
 • zastaw, zastaw rejestrowy,
 • hipotekę,

 

Powszechnie stosuje się także zabezpieczenie w postaci:

 

 • odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych
 • kar umownych;
 • zgody małżonka na zaciągnięcie zobowiązania;

 

Weksel

 

      Bardzo ciekawa forma zabezpieczenia zapłaty i jednocześnie zwykle dająca gwarancję zapłaty.

      Przeglądając sieć Internet możemy znaleźć wiele formularzy i wzorów weksla, które z reguły uznać trzeba za prawidłowe i przydatne. Najczęstszą w praktyce formą weksla, jest weksel in blanco. Jest to w istocie Pusty dokument, na którym znajduje się jedynie podpis zobowiązanego. Treść weksla uzupełniana są przez podmiot, który jest w posiadaniu weksla. Z takim rodzaje weksla w parze winna iść deklaracja wekslowa, która zawierać będzie informacje w zakresie sposobu wypełnienia weksla.

      Dlaczego warto posiadać weksel? Odpowiedź jest prosta. Weksel to bezwarunkowe polecenie zapłaty. Sąd bez przeprowadzenia rozprawy wyda nakaz zapłaty, które będzie do tego natychmiast wykonalny po upływie terminu do zaspokojenia roszczenia. Postępowanie jest szybkie, tanie i pozwala na kierowanie sprawy do komornika bez długotrwałego postępowania.

 

Hipoteka

 

      Hipoteka zwykle kojarzy nam się z kredytami hipotecznymi. Klienci często zaskoczeni są skorzystaniem z takiej formy zabezpieczenia roszczeń, albowiem mylnie sądzą, że jest to zabezpieczenie zarezerwowane na rzecz banków.

      Hipoteka jest ograniczonym prawym rzeczowym, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości.

      Jaki to ma skutek dla nieruchomości obciążonej hipoteką? W przypadku sprzedaży nieruchomości przez dłużnika, możemy dochodzić naszej wierzytelności z rzeczy (nieruchomości) będącej w posiadaniu innej osoby.

 

Gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe

 

      Zabezpieczenie w postaci gwarancji bankowej czy ubezpieczeniowej to zobowiązanie banku/ubezpieczyciela, do zapłaty określonej sumy pieniężnej na rzecz Wierzyciela, w przypadku wystąpienia określonego w umowie gwarancyjnej zdarzenia losowego (gwarancja ubezpieczeniowa), lub w przypadku, gdy nie wykonano na rzecz beneficjenta gwarancji oznaczonego świadczenia (gwarancja bankowa).

      Taką formę zabezpieczenia spotykamy w ustawie Kodeks cywilny przy umowie o roboty budowlane. Rozwiązanie to jest bardzo ciekawe, jednak rzadko funkcjonujące w obrocie. Często polecam klientom skorzystanie z tej opcji, zaś sami klienci pozostają zaskoczeni taką możliwością.

 

Podsumowanie

 

      Powyżej opisałem jedynie kila dostępnych rozwiązań, dzięki którym łatwo zabezpieczyć swoje interesy w trakcie wykonywania umowy. Każde rozwiązanie warto jednak dostosować lub zindywidualizować względem treści danej umowy, zaufania do kontrahenta czy też historii współpracy. Dzięki temu, strony będą miały pewność wykonania istotnych dla nich postanowień umowy.