Prawo administracyjne

Kancelaria adwokacka zajmuje się pośrednictwem między klientem a właściwym organem samorządowym lub innym posiadającym konkretną właściwość miejscową. Postępowanie administracyjne może dotyczyć uzyskania pozwolenia lub koncesji. Do kancelarii często także zgłaszają się klienci zainteresowani odwołaniem się od decyzji, którą uznają za niekorzystną dla swoich interesów lub niezgodną z obowiązującymi przepisami. Adwokat sporządza wnioski urzędowe zgodne z kodeksem postępowania administracyjnego oraz świadczy porady prawne.

Odwołania od decyzji – doradztwo prawne

Urzędy oraz inne instytucje publiczne wydają decyzje dotyczące m.in. wniosków złożonych przez petentów. Tego typu dokumenty mają moc prawną i są wiążące dla podmiotów, których dotyczą. Właśnie z tego szczególnego charakteru wynika możliwość odwołania się od wielu postanowień organów. Niezgodność wobec ustaleń administracji można zgłosić wyłącznie w przypadku tych wydanych w pierwszej instancji. Dokument należy złożyć do instytucji wyższego stopnia. Bardzo ważne w tym wypadku jest przestrzeganie terminów. Na złożenie odpowiedniego wniosku zainteresowany ma 14 dni. Po upłynięciu tego czasu decyzja urzędu staje się faktem i nie ma już możliwości podważenia jej i rozpoczęcia postępowania. Zadaniem adwokata jest nie tylko doradztwo i dopilnowanie terminów, ale również sprawdzenie poprawności dokumentacji pod kątem formalnym. Jest to bardzo ważny aspekt, gdyż zgodnie z polskimi przepisami nie ma możliwości odwołania się do drugiej instancji.

  • przygotowywanie wniosków, zezwoleń, koncesji, skarg, odwołań na potrzeby postępowań administracyjnych,
  • reprezentowanie przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi,
  • pomoc w sprawach związanych z prawem budowlanym (pozwolenia na budowę, itp.),
  • zamówienia publiczne,
  • sprawy związane z ustawą o gospodarce nieruchomościami i zagospodarowaniu przestrzennym,
  • doradztwo prawne w zakresie prawa administracyjnego.